Privacyverklaring 

Swimrun Nederland, gevestigd aan Radboudstraat 6, 2025 BK Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Swimrun Nederland
Donkere Spaarne 52
2011 JH Haarlem


 Persoonsgegevens die wij verwerken 

Swimrun Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Via aanmelding contactformulier e-mail:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Woonplaats
– E-mailadres
– Medische gegevens indien dat nodig is

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Swimrun Nerderland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       Je te kunnen bellen, WhatsAppen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·       Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·       Swimrun Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor  onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Swimrun Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Swimrun Nederland) tussen zit. Swimrun Nederland gebruikt de mail en soms WhatsApp i.v.m. snelle communicatie. Deze laatste na expliciete toestemming.

 

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Swimrun Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Alle Swimrun Nederland activiteiten, Naam, Telefoonnummer, E-mailadres ≤ 2 jaar na de laatste deelname aan een der activiteiten.

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Swimrun Nederland verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Swimrun Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons per mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Swimrun Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens


 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Swimrun Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via onze e-mail 

 
Swimrun Nederland staat voor professionele trainingen in een veilige en sociale omgeving.

Onder Swimrun Nederland valt ook:

·       Rennen op gevoel

·       Borstcrawl cursus

 

IBAN NL10 INGB 0671 4620 67

KvK Amsterdam nr 55713521

BTW -ID NL002086851B39

Mail


©  2020 Swimrun Nederland. Alle rechten voorbehouden.